Skatteendringer i 2023


En oversikt over viktige endringer som gjelder skatt i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023 finnes på regjeringens nettsider.

Skattesatser på inntekt
Skattesatsene på alminnelig inntekt holdes uendret (22 %), mens personfradraget øker fra 58 250 til 79 600 kroner. Minstefradraget øvre grense går ned fra 109 950 til 104 450 kroner, mens nedre grense for minstefradrag avvikles. Trygdeavgiftssatsene reduseres med 0,1 prosentenheter til hhv. 7,9 og 11,1 prosent.
Trinnskatten i trinn 1 og 2 holdes uendret, men innslagspunktene er oppjustert med 4,2 prosent. I de øvrige trinnene økes satsene med 0,1 – tilsvarende reduksjonen i trygdeavgiften. Innslagspunktene i trinn 3 og 4 går ned hhv. 0,1 og 4,4 prosent, og hele 25 prosent i trinn 5.
Den gjenstående særskilte rabatten for elbiler i firmabilbeskatningen er opphevet.

Formue
Skattesatsen for formue inntil 20 millioner øker fra 0,95 til én prosent. Skattesatsen for formue over 20 millioner kroner holdes uendret (1,1 prosent). Bunnfradraget på 1,7 millioner kroner videreføres.

Aksjer og næringseiendom
Verdsettelsen av aksjer og næringseiendom øker fra 75 til 80 prosent. Driftsmidler som eies direkte, skjermes fra denne økningen, og verdsettelsen reduseres i stedet til 70 prosent.

Verdsettelse bolig
Primærbolig verdsettes til 25 prosent, men den delen av primærbolig som overstiger ti millioner kroner verdsettes til 70 prosent.
Sekundærbolig verdsettes til 100 prosent.

Økt utbytteskatt
Skattesatsen på utbytte økes fra 2023 med to prosentenheter til 37,84 prosent. Det skjer ved at oppjusteringsfaktoren øker fra 1,6 til 1,72. Økningen i oppjusteringsfaktoren gjelder også aksjegevinst- og tap og gevinst og tap ved realisasjon av andel i selskap med deltakerfastsetting.
Endringene trådte i kraft fra og med 6. oktober 2022. (For ekstrabeskatning av renteinntekter på lån til selskap etter skatteloven § 5-22 trådte i kraft fra 2023.)

Fradrag
Fradrag for maksimal fagforeningskontingent økes fra 5800 til 7700 kroner. Pendlere som bor på brakke, gis rett til fradrag for og skattefri dekning av kost, uavhengig av om det foreligger kokemulighet, med en sats på 177 kroner pr. døgn.
Det særskilte fradraget i Troms og Finnmark (tiltakssonen) øker fra 20 000 til 20 550 kroner.
Særfradraget for enslige forsørgere avvikles fra 1. mars 2023 mot at den utvidede barnetrygden øker tilsvarende maksimal skatteverdi.
Særregelen om fradrag for kostnader til doktorgradsarbeid oppheves. Boligsparing for ungdom (BSU) – satsen for skattefradrag reduseres fra 20 til ti prosent.

Skattefavorisert pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende mv.
Fra 2023 er ordningen der selvstendig næringsdrivende mv. og frilansere kan opprette en skattefavorisert innskuddspensjonsordning utvidet slik at man fra 2023 kan spare fra første krone. Tidligere har ikke ordningen omfattet inntekter mellom 0 og 1G. Denne ordningen gjelder også ansatte eiere av aksjeselskaper og deltakere i ANS mv. som ikke har andre ansatte og derfor ikke kan opprette pensjonsordning etter OTP-loven.

Nedsetting av formuesverdi på næringseiendom – nye dokumentasjonsregler
Næringseiendom verdsettes i utgangspunktet til 80 prosent av eiendommens beregnede utleieverdi. Skattyter kan imidlertid kreve at verdien settes ned til 80 prosent av «eiendommens dokumenterte omsetningsverdi». Dette kalles «sikkerhetsventilen».