Revidert nasjonalbudsjett 2022


Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022.

Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytere
Formuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Upersonlig skattyter benyttes som hovedbetegnelse på skattytere som skal betale forskudd på skatt i året etter inntektsåret

Endrer mva-støtten til kjøp av elbiler
Merverdiavgiftsfritaket for elbiler foreslås avviklet fra 2023 og skal erstattes av en tilskuddsordning. Tilskuddet tilsvarer et merverdiavgiftsfritak opp til 500 000 kroner. Støtten til elbiler som i dag koster mindre enn 500 000 kroner vil derfor være uendret, mens elbiler som i dag koster mer enn 500 000 kroner blir dyrere. Regjeringen vil komme tilbake til den endelige utformingen av ordningen i statsbudsjettet for 2023.

Merverdiavgift – nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv.
Finansdepartementet vil utrede merverdiavgiftsreglene som gjelder ved anskaffelse av kjøretøy til bruk i virksomhet, for eksempel leasing. Hensikten er å fjerne den skattemessige favoriseringen av leasing fremfor kjøp av personbiler og å sørge for likebehandling. Finansdepartementet tar sikte på å sende et forslag på høring før sommeren.