Nyttig informasjon vedrørende tiltak og endringer forårsaket av Koronaviruset


Vi har mange som tar kontakt med oss i disse dager med spørsmål vedr. permittering, krisepakken fra staten, hjemmekontor, rettigheter osv. Det er mye å forholde seg til og regelverket endrer seg raskt. I den fasen vi nå befinner oss i handler det mye om å skaffe seg en oversikt og gjennomføre nødvendige tiltak.

SISTE NYTT FRA REGJERINGEN 27.03.20

Regjeringen vil dekke faste kostnader til selskaper for å redde arbeidsplasser

Den nye krisepakken fra regjeringen som nå legges frem har et anslått omfang på 10–20 milliarder kroner per måned. Den skal hjelpe korona-rammede selskaper med betydelig inntektsfall og løpende kostnader. Ordningen er ment å gå til bedrifter med betydelig inntektsfall pga. korona-pandemien, og vil i første omgang gjelde for to måneder. Det legges opp til en enkel elektronisk søknad hvor deler av faste kostnader som husleie, forsikring og strøm vil bli dekket og utbetalt til bedriftens bankkonto. Det jobbes med utforming av ordningen utover i neste uke.

Vi holder oss fortløpende oppdatert, så ta kontakt med oss hvis du har noen spørsmål. Vi legger ut informasjon om detaljer i ordningen på vår hjemmeside https://www.revisjonskompaniet.no/ når ordningen er vedtatt.


Vi oppsummerer her informasjon over endringer som er tredd i kraft vedr. koronaviruset: 

Omsorgspenger – vedtatt 20.03.20

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt en forskrift som gir foreldre rett til dobbelt antall omsorgspengedager ut 2020 både ordinær kvote på 10 dager og for foreldre som har utvidet kvote.

Arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende kan nå også bruke omsorgsdager hvis barnehagen eller skolen stenger på grunn av koronaviruset. Arbeidsgiverperioden ved omsorgspenger reduseres fra 10 til 3 dager. Arbeidsgiver forskutterer omsorgspenger utover 3 dager men kan kreve refusjon fra NAV.  

Det innføres også en midlertidig rett til å overføre omsorgsdager til den andre foresatte. Dette for å legge til rette for foreldre som arbeider i samfunnskritiske funksjoner. 

Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4. Disse gruppene får en kompensasjon på 100 % av beregningsgrunnlaget fra fjerde dag og utover.   

Egen sykdom – vedtatt 20.03.20

Arbeids- og sosialdepartementet har vedtatt en forskrift som reduserer arbeidsgiverperioden for fravær som er relatert til koronavirus til 3 kalenderdager. Dette betyr at arbeidsgiver kan godta egenmeldinger fra dag 4 vedr. korona-relatert fravær i den nåværende arbeidsgiverperioden på 16 dager. NAV har fra 20. mars hjemmel til å fravike kravet om legeerklæring.

Permitteringer og dagpenger – vedtatt 20.03.20

Arbeidsgiverperioden ved permittering reduseres fra 15 til to dager, staten tar deretter over betalingsansvaret. Det er 2 dagers varsel og 2 dagers lønnsplikt. Mange vi er i kontakt med tror at koronasituasjonen automatisk gir arbeidsgivere rett til å permittere med 2 dagers varsel. Det er fortsatt 14 dagers varslingsfrist som er hovedregelen. 2 dagers varslingsfrist kan bare brukes i helt spesielle situasjoner for virksomheter som har drift som har måttet bli innstilt helt eller delvis på grunn av en uforutsett hendelse. Det er arbeidsgiver som selv må ta vurderingen og denne skal klart fremgå av permisjonsvarselet. Dette har betydning for den enkeltes ansattes søknad om dagpenger for Nav’ s godkjenning.

Permitterte sikres 100 prosent lønn inntil 6G fra dag 3 til og med dag 20.

Dagpenger for permitterte og de som blir ordinært ledige oppjusteres og skal utgjøre 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av den delen av dagpengegrunnlaget som er mellom 3G og 6G.

Den nedre inntektsgrensen for rett til dagpenger senkes til 0,75G siste 12 måneder eller 2,25 G siste 36 måneder.

Bestemmelsen om tre dagers ventetid før dagpengeutbetalingene starter, oppheves

Kravet til redusert arbeidstid for rett til dagpenger under permittering, endres fra minimum 50 prosent, til minimum 40 prosent.

Er du lønnstaker eller pensjonist og inntekten din har endret seg bør du raskt vurdere å endre skattekortet ditt.

Er du næringsdrivende og mister inntekt på grunn av koronasituasjonen kan du endre forskuddsskatten og på den måten lette din økonomiske situasjon så forskudd skatten blir lavere.

Husk også at når NAV tar over utbetalingene vil arbeidsgiver ikke klare å gjennomføre skattetrekket på vanlig måte for skattepliktige naturalytelser som fordel firmabil, mobiltelefon og forsikringer mm da det ikke utbetales lønn. Dette medfører risiko for restskatt. Skattebetalingsloven § 5-10 tredje ledd omhandler arbeidsgiver plikt til å sende melding om dette til skattekontoret.

Vedtatte endringer vedr. mva-sats og betalingsfrister for skatt og avgift – vedtatt 25.03.20

Fristen for innbetaling av 1. termin mva 14. april, er utsatt til 10. juni 2020.

Fristen for års-oppgave vedr. mva for primærnæringene er ikke utsatt.

Det er enighet om reduksjon av lav merverdiavgifts-sats fra 12 % til 8 %, Dette gjelder fra 1.april til 31.oktober 2020. Her kan det derimot komme endringer som sier noe om tilbakevirkende kraft.

Fristen for innbetaling av 2. termin for forskuddsskatt for selskaper er utsatt fra 15. april til 1. september 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift er utsatt fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også lønns-delen av finansskatten.

Det er enighet på Stortinget om å sette ned arbeidsgiveravgiften med 4%-poeng i 2 måneder, men arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Vi skal rapportere med vanlige satser foreløpig. Skatteetaten kommer med mer informasjon om hvordan denne reduksjonen skal løses i praksis når den blir vedtatt.

Frist for rapportere a- melding er fortsatt den 5. i hver måned eller første virkedag etter, om den 5. er helg eller helligdag. Opplysningene brukes blant annet ved krav om sykepenger og dagpenger så det er viktig at den blir levert.  Tvangsmulkt i a-ordningen er derimot midlertidig stanset.

Skatt

Tilbakeføring av underskudd

Bedrifter som går med underskudd i 2020 vil kunne tilbakeføre dette mot overskudd fra 2018 og 2019. Fradraget gis automatisk og skattefradraget (22 %) vil bli utbetalt ved skatteoppgjøret i 2021.

Formueskatt

Personlige bedriftseiere og aksjonærer kan få mulighet til utsatt betaling av formueskatt vis negativt årsresultat i 2020.

Tvangsmulkt

Det vil ikke bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av skattemelding for personlig næringsdrivende og aksjeselskap.

Det vil heller ikke bli ilagt tvangsmulkt ved for sen levering av mva.-meldinger for 1. og 2. termin.

Regnskap og bokføring

Hendelser etter balansedag (31.12.2019)

For de bedrifter som er berørt av koronakrisen vil vi gjøre oppmerksom på at det er et særskilt krav om å gi opplysninger i årsberetning eller note til regnskapet dersom det har skjedd vesentlige hendelser som er viktig for å vurdere selskapets evne til fortsatt drift.

Registreringer i kassasystemet

Koronapandemien har fått mange selskap som ikke tidligere har levert varer på døren mot kontant betaling (kontantsalg), til å tilby slike ordninger f.eks. til personer i karantene eller isolasjon. Disse selskapene har ikke nødvendigvis kassasystemløsninger som raskt kan tilpasses kontantsalgskravene i bokføringsforskriften. Skatteetaten har derfor akseptert at dersom kassasystemet ikke har løsning for å registrere Vipps som betalingsmiddel, kan «kredittsalgsmodul» el. brukes for å registrere slikt kontantsalg.

Lånetiltak fra Staten

Regjeringen har vedtatt to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltaket vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

De to ordningene som etableres:

En statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Det betyr at små og mellomstore bedrifter kan låne penger i banken, hvor 90 % av lånet garanteres av Staten

Statens obligasjonsfond gjenopprettes som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Store selskap henvises til å låne i obligasjonsmarkedet, med støtte fra Statens obligasjonsfond.

Innovasjon Norge og Skattefunn

For de som kommer inn under disse ordningene gjør vi oppmerksom på at det også her er gjort justeringer som følge av koronapandemien.


Vi er med på dugnaden for å stoppe koronaspredning.  Vi har gjennomført tiltak som gjør oss i stand til å levere alle våre tjenester hjemmefra på en god og effektiv måte. Kontoret vil være stengt inntil videre, men sentralbord og e-post vil betjenes som vanlig.

Ta gjerne kontakt med oss – vi er her for deg.

Med vennlig hilsen

Revisjonskompaniet Midt- Norge AS