Myndighetenes koronatiltak for næringslivet


Her finnes en oversikt over alle aktive kompensasjonsordninger for særskilte formål.

Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer

Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt i perioden 5. mars til 31 desember 2020, men måttet avlyses som følge av statlig myndighetspålegg i forbindelse med koronapandemien.

Det er bevilget 260 millioner kroner til en forlengelse av ordningen ut juni 2021. Fra 1. januar reduseres antall deltakere i ordningen fra 350 til 200, og arrangementet må ha vært planlagt før 1. januar 2021. Nedskalering av arrangementer til under 200 personer kan ikke motta støtte.

Ordningen skal dekke 60 prosent av faktisk underskudd knyttet til arrangementet. Støtten utbetales som et tilskudd, der 20 prosent. av tilskuddet gis med betingelse om at et lignende arrangement avholdes i fremtiden. Oversikt over nettotapet bekreftes av en revisor eller autorisert regnskapsfører.

Innovasjon Norge skal forvalte ordningen, som vil være søknadsbasert. Søknadsportalen åpnet 15. januar. Søknadsfristen som opprinnelig var satt til 1. februar er utsatt til 20. mai 2021. Les mer på innovasjonnorge.no

Søknadsfristen for den andre søknadsperioden, 1.januar til 30.juni 2021, er foreløpig ikke fastsatt.

Les mer på regjeringen.no

 • Tiltak lansert 21. september 2020.
 • Forslag fremmet: 10. november 2020, Prop. 1 S Tillegg 1 (2020-2021), 29. januar 2021, Prop. 79 S (2020-2021).

Kompensasjonsordning for idretten og frivilligheten

2021:
Det er vedtatt en tilskuddsordning for frivilligheten og idretten med formål å kunne gjennomføre aktiviteter og arrangement som er tilpasset smittevernrestriksjoner samt bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene. Denne ordningen er todelt:

 • Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020 med søknadsfrist 20. april 2021. Les mer på lottstift.no
 • Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter for frivillige organisasjoner i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021.

For arrangementer og aktiviteter kan det søkes om tilskudd til merkostnader, tapte publikumsinntekter, leieinntekter og deltakeravgifter som er en direkte konsekvens av covid- 19. I tillegg kan det søkes om dekning av kostnader til utvikling eller tilpassing av aktiviteter, som digitale tilbud og kompetansehevende tiltak. Det legges opp til at det åpnes for søknader i juni 2021. Les mer på lottstift.no

Det er i tillegg vedtatt en tilskuddsordning for gjennomførte og avlyste publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren i perioden 1. januar til og med 30. juni 2021. Dette omfatter internasjonale mesterskap på seniornivå som EM, VM, NM, verdenscup og landskamper er omfattet av ordningen. Det samme er seriespill på øverste nivå i lagidretter, samt OBOS-ligaen i fotball. Ordningen gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021. Det blir åpnet for søknader i april. Les mer på lottstift.no

Felles for begge ordningene er at det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet må kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på merkostnadene og/eller mindreinntektene.

Regelverket

 • Forskrift 23. mars 2021 om midlertidig tilskuddsordning for frivillighetssektoren som følge av Covid19-utbruddet
 • Forskrift 23. mars 2021 om Forskrift om midlertidig tilskuddsordning for publikumsarrangement av nasjonal verdi i idrettssektoren som følge av Covid-19-utbruddet


2020:
Ordningen for frivillighets- og idrettssektoren skulle opprinnelig kompensere tap av billettinntekt, deltakeravgift og merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Det var i alt tre krisepakker i 2020:

Krisepakke 1: Gjaldt arrangører med tapte billettinntekter og deltakeravgifter som måtte avlyses, stenges eller utsettes som følge av pålegg fra myndighetene i perioden 5. mars til 30. april 2020.

Krisepakke 2: Ordningen ble utvidet til også å kompensere opp til bl.a. 70 prosent av tapte inntekter for kiosksalg, parkering, loppemarked og basarer, inntekter fra utleie, billettinntekter fra akvarier, idrettsanlegg og museer. Den utvidete ordningen ble gitt tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

Krisepakke 3: Ordningen ble forlenget til og med 31. desember 2020. For avlyste arrangementer reduseres støtten til 50 prosent fra 1. november, mens for dem som gjennomfører aktivitet kompenseres 70 prosent.

Søkes det om kompensasjon for inntektsbortfall over 1 million kroner, skal det på forespørsel fra Lotteri- og stiftelsestilsynet kunne fremlegges avtalte kontrollhandlinger fra revisor som dokumentasjon på inntektsbortfallet (forskriften § 4-3).

Se utfyllende korona-informasjon på Lotteri og stiftelsestilsynets hjemmeside.

Regelverket

 • Forskrift fastsatt: 16. juli 2020. Samtidig oppheves forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 16. oktober 2020
 • Virkningstidspunkt: fra og med 12. mars til og med 31. desember 2020. For arrangementer mellom 5. mars og 30. april 2020 gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020, men det kan søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som ikke var omfattet av den forskriften.

Kompensasjonsordning til kultursektoren

2021
Kulturdepartementet har sendt på høring en kompensasjonsordning for kultursektoren for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følge av råd eller pålegg fra offentlige myndigheter i forbindelse med koronaen.

Ordningen skal gjelde for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Etter forslaget kan arrangører få dekket inntil 95 prosent av sine uunngåelige kostnader knyttet til avlyste eller nedskalerte kulturarrangement, men kompensasjon kan bli avslått eller avkortet dersom arrangøren ikke hadde lagt realistiske planer for kulturarrangementet. Underleverandører kan få kompensert inntil 50 prosent av tapte inntekter og merutgifter. Høringsfristen er satt til fredag 9. april.

Les mer på regjeringen.no

2020
Ordningen skal kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

Søknader sendes til Kulturrådet.

Kulturdepartementet meldte den 12. mai at kompensasjonsordningen for kulturarrangører justeres og forlenges til 15. juni.

Den 26. juni meldte Kulturdepartementet at ordningen vil bli utvidet til også å gjelde tap og merutgifter for underleverandører, f.eks. leverandører av lyd, lys og scene fra 1. mai. Videre skal ordningen forlenges til ut august.

Den 19. august meldte Kulturdepartementet at kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører skal videreføres ut året, men at den fra 1. oktober vil bli trappet gradvis ned og kun omfatte avlyste arrangementer.

Kulturdepartementet varslet den 10. november at den vil foreslå å utvide kompensasjonsordningen til å gjelde arrangementer som blir avlyst som følge av alle offentlige pålegg, ikke bare statlige.

Søkes det om kompensasjon for tap eller merutgifter over 1 million kroner, skal det på forespørsel kunne fremlegges revisorattestestasjon for beregningen av kompensasjonsbeløpet (forskriften § 10).

Søknadsfristen for perioden t.o.m. august var 15. september 2020. Kompensasjonsordningen for september har åpnet for en ny søknadsrunde for arrangementer som ble rammet av pålegg fra fylkeskommunale og kommunale myndigheter. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Søknadsfrist for kulturarrangementer som skulle vært avholdt fra og med oktober til og med desember 2020 er 1. mars 2021 (endret til 8. mars pga. en avklaring i tolkningen av regelverket).

Les mer på Kulturrådets hjemmeside.

 • Budsjettforslag fremmet: 27. mars 2020, Prop 67 S (2019-2020).
 • Tiltak vedtatt: 31. mars 2020, Innst. 216 S (2019-2020).
 • Forskrift fastsatt :16. juli 2020 for arrangementer fra 1. mai til og med 31. august i 2020. For arrangementer i perioden fra 5. mars til 30. april gjelder forskrift fastsatt 3. april 2020.
 • Forskrift fastsatt: 4. november 2020. For kulturarrangementer planlagt avholdt fra oktober til desember 2020.

Lønnsstøtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb

2021
Det er fastsatt en ny lønnsstøtteordning for perioden 15. mars til 30. juni 2021.

Ved omsetningsfall på 70 prosent eller mer gis det lønnsstøtte på inntil 25 000 kroner i måneden pr. ansatt som tas tilbake fra permisjon. Omsetningsfallet måles mot tilsvarende periode i 2019, eventuelt mot januar/februar 2020 for foretak som ikke var etablert i 2019 eller ikke hadde omsetning tilsvarende periode i 2019. Ved lavere omsetningsfall avtar støttebeløpet gradvis ned til 10 000 kroner for et omsetningsfall på 15 prosent. Ansatte som tas tilbake, må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og enten per 15. november, 1., 15. eller 31. desember 2020.

For å ta høyde for nye lokale nedstengninger skal det ikke lenger være vilkår om at den ansatte ikke re-permitteres eller at andre ansatte ikke kan permitteres.

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Søknadsportalen vil være åpen i periodene 3.-31. mai og 1.-30. september. Endelig søknadsfrist for begge periodene er 30. september. Søknadsportal og mer informasjon om ordningen finner du på skatteetaten.no/lonnsstotte/

Regelverket:

 • Tiltak lansert: 5. mars 2021, Prop. 94 LS (2020 – 2021)
 • Lovendringer for ordningen for 2021 vedtatt 26. mars 2021
 • Forskriftsendringer for ordningen for 2021 fastsatt 29. mars 2021

2020

Det gis et kontanttilskudd for juli og august på inntil kr 15 000 pr. ansatt som tas tilbake fra permittering. Foretaket må ha hatt et omsetningsfall på minst 10 % og full støtte gis ved omsetningsfall på minst 30 %. Den ansatte må ha vært permittert pr. 28. mai. Ordningen gjelder også ideelle organisasjoner og stiftelser, men for disse skal støtten være kr. 10 000 pr. ansatt pr. måned.

Søknad sendes elektronisk på lonnstilskudd.no fra oktober 2020. Frist for å søke tilskudd for juli og august var 5. november 2020.

Det er vedtatt en ny runde med lønnsstøtte for oktober, november og desember. Forutsetningen for å få støtte er at den ansatte var permittert per 31. august 2020 og blir hentet tilbake i jobb ved inngangen til måneden det gis støtte for. Den ansatte kan ikke permitteres på nytt, være under oppsigelse eller sies opp før 1. februar 2021. Se pressemelding 10. september 2020.

Søkeportalen for oktober, november og desember åpnet 1. februar 2021, mens siste søkefrist er 1. mars 2021.

Arbeidsgiver kan søke om tilskudd for den enkelte ansatte enten i første runde (juli og august, eller en av disse månedene), eller andre runde (oktober, november og desember, eller en av disse månedene).

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten kan kreve bekreftelse fra revisor.

Regelverket

 • Lov om tilskudd ved avbrutt permittering (lønnstilskuddsloven). I kraft 23. juni 2020. Endret 23. oktober 2020. Endringsforslag fremmet 05. mars 2021, vedtatt 26. mars 2021.
 • Forskrift til lønnstilskuddsloven. I kraft 23. juni 2020. Endret 1.10.2020, 23.10.2020, 30.10.2020 og mars 2021.

Inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Midlertidig ordning med inntektssikring for selvstendig næringsdrivende og frilansere som skal dekke 80 prosent av inntekten inntil 6G. Kompensasjon gis f.o.m. dag 17. Kompensasjonen gir også rett til sykepenger, stønad ved barns og andre nærståendes sykdom og stønad ved svangerskap, fødsel og adopsjon.

Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 og søknad om kompensasjon sendes etterskuddsvis for hver ny måned med tap av inntekt. Søknad skjer digitalt på nav.no

Kompensasjonsordningen er forlenget ut september 2021, men kompensasjonsytelsen ble redusert til 60 prosent fra 1. november 2020.

Regelverket

 • Midlertidig lov om kompensasjonsytelse for selvstendig næringsdrivende og frilansere som har mistet inntekt som følge av utbrudd av covid-19, vedtatt 5. mars 2021
 • Ikrafttredelse: Fra 14. mars 2020 til 30. september 2021.
 • Forskrift 8. mai 2020 om midlertidig unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven.
 • Virkningstidspunkt: Fra 16. mars 2020 til 31. desember 2021.

Kompensasjonsordning for buss- og passasjerbåtoperatører

Kompensasjonsordning for operatører av kommersielle buss- og passasjerbåtruter som har tapt omsetning som følge av utbruddet av covid-19. Ordningen gjaldt opprinnelig for juni, juli og august 2020, men er forlenget slik at den nå gjelder for måneder med myndighetspålagte smitteverntiltak frem til og med juni 2021.

Kompensasjonen utgjør 80 prosent av netto tap for hver måned sammenlignet med samme måned i 2019, med unntak av august 2020, hvor kompensasjonen var 60 prosent.

Innholdet i søknaden skal bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Søker skal også legge frem slik bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet. Ordningen forvaltes av Jernbanedirektoratet.

Frist for å sende søknad for månedene september til og med november 2020 er 15. januar 2021. For øvrige måneder er søknadsfristen tre uker etter månedens utløp.

Regelverket:

 • Forskrift fastsatt: 20. juli 2020.
 • Virkningstidspunkt: 1. juni 2020 – 30. juni 2021.

Tilskudd for merkostnader til innreisekarantene

Det er etablert en kompensasjonsordning for merutgifter til innreisekarantene for bedrifter med innleid utenlandsk arbeidskraft som i stedet for bruk av karantenehotell selv sørger for egnet oppholdssted. Det legges opp til at slike bedrifter skal få et sjablongbeløp per arbeidstaker på kr. 1000 per døgn i karantene.

Ordningen skal i første omgang gjelde for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Regjeringen har imidlertid foreslått å forlenge ordningen ut april 2021.

Næringsdepartementet har sendt et forslag til forskrifter til karantenetilskuddsloven på høring med frist 9. april.

Innkvarteringen som arbeids- og oppdragsgivere stiller til disposisjon for utenlandske arbeidstakere i innreisekarantene skal være forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Les mer på www.arbeidstilsynet.no

Brønnøysundregistrene skal forvalte ordningen.

Regelverket:

 • Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet. I kraft 21. desember 2020.

Stimuleringsordning for kulturlivet

Fra 1. oktober er det innført en ny tilskuddsordning for arrangementer med kulturelt eller kunstnerisk innhold i perioden fra 1. oktober til 31. desember 2020 som må redusere antall deltakere pga. myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet og derfor budsjetterer med tap.

Det er besluttet å forlenge ordningen til å gjelde ut juni 2021. Kulturdepartementet varslet 16. april at bevilgningene til ordningen for første halvår 2021 fordobles, dvs. med 400 millioner kroner, og at alle avslag skal behandles på nytt.

Arrangøren må være registrert i Enhetsregisteret og ha mottatt under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019. Kommunale kulturhus og kinoer og tros- eller livssynssamfunn omfattes også.

En rapport om gjennomføringen av arrangementet og regnskap skal sendes Norsk kulturråd. Kulturrådet kan stille særskilte krav og vilkår til rapport og regnskap i kontrakten, i tillegg til type revisjon. Regnskapet skal vise hvordan tilskuddet er brukt og settes opp slik at det kan sammenholdes med innsendt budsjett. Tilskudd fra Kulturrådet og andre offentlige tilskuddsytere skal spesifiseres. Bilag må kunne framlegges ved forespørsel. Avvik på mer enn 10 % mellom regnskapet og budsjettet som lå til grunn for tilskuddet, skal kommenteres.

Utgjør tilskuddet til et arrangement 1 mill. kroner eller mer, skal regnskapet være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Mer informasjon om ordningen og søknadsportal på kulturrådet.no. Siste frist for å søke for arrangementer fra 1. januar til og med 30. juni 2021 er satt til 1. juni 2021.

Regelverket:

 • Forskrift fastsatt 19. oktober 2020
 • Forskrift fastsatt 28. januar 2021 (for ordningen fra januar til juni 2021)