Kontantstøtten for næringslivet, vi kan bistå dere!


Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall er vedtatt.

Vi i Revisjonskompaniet Midt-Norge AS er klar til å hjelpe både våre regnskapskunder og revisjonskunder med utfylling av søknaden. Dette er en ordning som skal fungere hurtig, og baserer seg på tillit mellom søker og myndighetene. Dokumentasjon på grunnlaget for søknadene vil i ettertid kunne bli gjenstand for kontroll fra skattemyndighetene, og skal attesteres av revisor/regnskapsfører og sendes inn senest ved innsendelse av skattemelding for 2020. Det er derfor særdeles viktig at det legges inn et grundig arbeid for å sikre at grunnlaget er innenfor lov og forskrift om kontantstøtte for næringslivet.

Hovedtrekkene som ligger til grunn for ordningen er listet opp under, men vi presiserer at det er viktig å sette seg inn i detaljene i reglene.

Søknadsportalen åpnet 18.april for de foretak som er stengt av staten men de andre som er kompensasjonsberettigede kan søke fra mandag 20.april.
www.kompensasjonsordning.no finner du søknadsskjema, informasjon om foretaket ditt er blant næringene som staten har pålagt å stenge, og annen relevant informasjon. 

Ordningen gjelder for kalendermånedene mars, april og mai. Ordningen vil evalueres fortløpende og kan bli endret underveis.

For at enkeltpersonforetak skal være omfattet av ordningen, må foretaket ha virksomhetsinntekt og innehaver ha inntekt fra foretaket som sin hovedinntektskilde. Dette anses oppfylt når denne inntekten i 2019 utgjorde minst 50 prosent av innehavers/deltagers personinntekt.

For at omsetningsfallet skal anses som stort må det være et fall på minst 30% (20% i mars) sammenlignet med hva som ville vært normal omsetning i måneden. Tilskuddet vil utgjøre maksimalt 90% av de uunngåelige, faste kostnadene i virksomheter som er stengt ned ved statlig vedtak, og 80% for andre virksomheter.

For å kunne motta tilskudd fra kompensasjonsordningen, må foretakene oppfylle flere kriterier.
Ta kontakt med oss. Vi bistår deg gjerne i denne søknadsprosessen.

Vi minner også om lånetiltak fra Staten

Regjeringen har vedtatt to nye lånetiltak med en samlet ramme på minst 100 milliarder kroner. Tiltaket vil gjøre det lettere for kriserammede norske bedrifter å skaffe seg likviditeten de trenger for å komme seg gjennom den krevende situasjonen de nå står i.

De to ordningene som etableres:

  • En statsgaranti på 90 prosent for nye lån i markedet for små og mellomstore bedrifter som er rammet av virusutbruddet. Det betyr at små og mellomstore bedrifter kan låne penger i banken, hvor 90 % av lånet garanteres av Staten
  • Statens obligasjonsfond gjenopprettes som et tiltak rettet spesielt mot store selskaper. Store selskap henvises til å låne i obligasjonsmarkedet, med støtte fra Statens obligasjonsfond.

For øvrig vil vi også minne om at vi inntil videre har hjemmekontor. Vi vil opplyse på vår hjemmeside når kontoret blir betjent igjen.