Kompensasjon og bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører


Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Skatteetaten har sammen med Revisorforeningen og Regnskap Norge utarbeidet forslag til innhold i bekreftelse av opplysningene i søknaden og hvilke kontrollhandlinger som skal utføres.
Dersom tilskuddsmyndigheten finner at det foreligger en særlig risiko for feil eller misligheter, kan det bes om revisorbekreftelse.
Som hovedregel skal foretaket selv kunne velge om det vil benytte autorisert regnskapsfører eller revisor.

Opplysninger som skal kontrolleres
Revisors eller autorisert regnskapsførers kontrollhandlinger skal rettes mot følgende opplysninger i søknaden:

  • næringstype, og opplysning om det drives delt næring
  • enkeltpersonforetak og ansvarlig selskap skal opplyse om inntekt fra virksomheten er hovedinntektskilden
  • omsetningstall for aktuelle perioder, jf. § 2-2 og § 2-3
  • andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet
  • faste, uunngåelige kostnader som nevnt i § 3-2
  • opplysning om virksomheten anses stengt av staten Oppfølging hvis det er avdekket feil

Revisor eller autorisert regnskapsfører kan bare avgi sin bekreftelse dersom kontrollhandlingene ikke har avdekket feil. Hvis kontrollhandlingene har avdekket feil, må foretaket korrigere feilen og sende inn korrigert søknad. Bekreftelsen skal da avgis til den korrigerte søknaden. Kontrollhandlingen som avdekket feilen, må utføres på nytt på bakgrunn av den korrigerte søknaden og med nytt tilfeldig utvalg der dette er aktuelt.