Avgiftsendringer i 2023


De viktigste endringer som omhandler avgifter i 2023. Endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. På regjeringens nettsider finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene.

Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner
Fra 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 000 kroner. Dette gjelder alle soner. Det er ment at tiltaket skal gjelde en avgrenset periode.
Pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget
Innbetalinger til pensjonsinnskudd inngår ikke i grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgiften på lønninger over 750 000 kroner.

El-bil – innfører delvis mva og opphever fritak
Fra 1. januar 2023 ble det innført merverdiavgift på elbiler på den delen av salgssummen som overstiger 500 000 kroner. For elektriske varebiler klasse to og andre store kjøretøy er avgiftsfritaket opphevet helt. Hydrogenbiler omfattes ikke av endringene. Det er også innført merverdiavgift ved leasing av el-kjøretøy som har en kostpris som overstiger 500 000 kroner, og fritaket for merverdiavgift ved omsetning av el-bilbatterier er opphevet.

Opphever fritak for elektroniske nyhetstjenester
Fritaket for elektroniske nyhetstjenester er opphevet med virkning fra 1. januar 2023. Det vil fremdeles være fritak for omsetning av aviser og elektroniske aviser.

Avgiftplikt på alle fjernleverbare tjenester
Avgiftsplikten på fjernleverbare tjenester er utvidet til å omfatte omsetning av alle fjernleverbare tjenester fra utlandet til norske forbrukere og andre som ikke er næringsdrivende. Avgiftsplikten er innført fra 1. januar 2023. Samtidig er det avgiftsfritak for fjernleverbare tjenester levert til forbruker hjemmehørende i utlandet. Det er ikke lenger krav om at tjenesten er «helt ut» til bruk i utlandet.

To nye lover erstatter tolloven
Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trådte i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstatter dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven). I tillegg flyttes bestemmelser om innførselsmerverdiavgift til merverdiavgiftsloven.