Revisjon


Våre revisjonstjenester utføres med høye krav til kvalitet, etikk og integritet. Under revisjonen arbeider vi tett mot selskapenes ledelse og oppnår gjennom vårt arbeid et godt innblikk i de sterke og svake sidene, og med det kunne komme med innspill på eventuelle forslag på forbedringspunkter når det gjelder intern kontroll og rutiner.

Revisjonen legges opp i forhold til selskapets størrelse og kompleksitet. Ved utførelse vektlegges effektivitet og kvalitet. Revisjon skal utføres innen de lovpålagte rammer, samtidig som våre klienter skal oppleve en rask revisjonsprosess.