Test Nyhetsbrev


Nytt fra revisor


Forbered deg til årsoppgjøret!

For regnskapspliktige virksomheter nærmer det seg tid for årsoppgjøret og mange ting skal forberedes og komme på rett plass. I dette nyhetsbrevet finner du noen nyttige tips til hvordan du forbereder deg til årsoppgjøret 2020.

På Brønnøysundregistrenes nettsider finnes en oversikt over hvem som har regnskapsplikt.

 

20 tips for årsoppgjøret

 

1. Planlegg sammen med revisor
Unngå at alt gjøres «i siste liten». Mye skal gjøres og det er mange tidsfrister å forholde seg til i forbindelse med et årsoppgjør. Lag derfor en plan for årsoppgjøret og koordiner denne med revisor. Er det noe du ønsker å ta opp med revisor, er det vanligvis bedre å gjøre dette før nyttår, enn etter.

2. Avstem før nyttår – oppgi frister
Gjør unna så mye som mulig av avstemmingsarbeidet før nyttår. Innhent saldoforespørsler fra kunder og leverandører for å kontrollere og avstemme mellomværende. Gi de ansatte en siste frist som de kan forholde seg til for å levere utgiftsbilag til årsregnskapet.
Avklar usikre poster i regnskapet med de som er ansvarlige. Avstemmes regnskapet pr. november, kan eventuelle differanser avklares før nyttår.

 

3. Forbered varetellingen – lag telleinstruks
Planlegg varetellingen i god tid for å sikre at alt er på plass. Utarbeid en telleinnstruks der det for eksempel angis tidspunkt og varighet for telling, hva som skal telles, ansvars-fordeling, krav til merking av telte områder, krav til kontrolltellinger, behandling av ukurante varer og kontroll av inn/ut av lager.

4. Registrer alle bilag
Sørg for å registrere alle bilag før du starter på årsavslutningen. Registrer alt du har liggende for foregående regnskapsår som du vet om, noe annet vil bare komplisere selve årsavslutningen. Har noe likevel blitt liggende, for eksempel fordi det har vært usikkerhet om hvordan noe skulle behandles, få det gjort så raskt som mulig.

 

5. Lønn – gjør mest mulig i november
I desember og rundt lønnsinnberetningen i januar blir det travelt! Avstem lønn pr. november – slik at du kan gjøre eventuelle rettelser i forhold til for eksempel personalrabatter, gaver, private bruk av bonuspoeng etc. i desember.
Les mer

6. Tap på kundefordringer? Sjekk i november
Kundefordringene bør du også gjennomgå i november og ha et spesielt fokus på allerede forfalte poster. Kjør ut en aldersfordelt liste og vurder om forfalte poster skyldes manglende betalingsevne, eller manglende betalingsvilje.
Les mer

 

7. Leverandørene må du også sjekke
Kjører ut lister fra leverandørreskontro – på samme vis som kundefordringer – i november og pr. 31.12.
Les mer

 

8. Selve årsavslutningen starter med banken
Når alle bilag er ført er det mest naturlig å begynne en årsavslutning med å avstemme banken. I utgangspunktet skal saldo pr. 31.12.i regnskapsprogrammet og saldo på kontoutskriften fra banken pr. 31.12 være den samme. I motsatt fall må du finne ut hva avviket er og dokumentere dette.
Husk å føre renter pr. 31.12. Ikke alle banker er like raske med å sende ut kontoutdragene etter nyttår. Kravet til dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende følger av bokføringsforskriften § 6-2.

 

9. Mva-justering?
Har virksomheten justeringspliktige kapitalvarer (fast eiendom eller gjenstander av større verdi) må det vurderes om det er foretatt en årlig justering på grunn av bruksendring, eller justering i løpet av året på grunn av salg eller annen overdragelse. Det skal foreligge dokumentasjon for bruken av kapitalvarer gjennom året. Ved salg eller annen overdragelse skal avtaler om overdragelse av justeringsplikt/rett være dokumentert.

 

10. Anleggsmidler – driftsmidler som bør aktiveres, nyinvesteringer?
Har du planlagt nyinvesteringer tidlig i 2021, kan du jo også sjekke muligheten for å gjennomføre dem før årsskiftet slik at du får skattemessige avskrivninger for hele 2020.

11. Balansen må dokumenteres
Bokføringsloven krever at alle balanseposter pr. 31.12 som ikke er ubetydelige, skal dokumenteres. Dette for å underbygge balansepostenes fullstendighet, realitet og nøyaktighet.
Les mer