Nyhetsarkiv:


Avgiftsendringer i 2023

De viktigste endringer som omhandler avgifter i 2023. Endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. På regjeringens nettsider finnes det også en oversikt over avgiftssatser for disse årene. Ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kronerFra 2023 er det innført en ekstra arbeidsgiveravgift på fem prosent for lønnsinntekter over 750 […]

Skatteendringer i 2023

En oversikt over viktige endringer som gjelder skatt i 2023. Noen andre endringer i satser og regelverk som påvirker næringsliv og arbeidsliv, omtales også. En tabellarisk oversikt over skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2022 og 2023 finnes på regjeringens nettsider. Skattesatser på inntektSkattesatsene på alminnelig inntekt holdes uendret (22 %), mens personfradraget øker fra 58 […]

Nytt om arbeid i arbeidstakers hjem/hjemmekontor

En ny forskrift har regler om blant annet arbeidsavtale, fast og midlertidig ansettelse, arbeidsmiljø, arbeidstid og opphør av arbeidsforhold. Endringene omfatter: en tydeliggjøring av når forskriften gjelder. et unntak fra kravet til skriftlig avtale når hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte. […]

Endringer i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse

Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9 andre ledd f oppheves. Etter 1. juli 2022 vil adgangen til å ansette midlertidig i all hovedsak være begrenset til situasjoner der det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for arbeidskraft.

Regelendringer fra 1. juli på Finansdepartementets område

Finansdepartementet har gitt en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. juli 2022 på sitt ansvarsområde. Regelendringer som omtales gjelder blant annet flypassasjeravgift, tiltak på tollområdet i krigssituasjoner/annen krisesituasjon, avgift på landbasert vindkraft, endringer i skattebetalingsloven, oppdaterte forskrifter om pensjons fra første krone m.m. Klikk her for å lese mer

Momskompensasjon for frivillige organisasjoner på varer og tjenester

Frivillige organisasjoner kan søke om momskompensasjon for varer og tjenester – også for kostnader som ikke inkluderer merverdiavgift. Lotteri- og stiftelsestilsynet har i 2022 1,9 milliarder kroner til fordeling. Søknadsfristen er 1. september, men organisasjon tilknyttet et sentralledd (som for eksempel Norges idrettsforbund) må sende søknaden via sentralleddet og da er fristen tidligere enn 1. […]

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Økt formuesskatt for upersonlige skattytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy mv. er noen av forslagene i revidert nasjonalbudsjett 2022. Øker formuesskattesatsen for upersonlige skattytereFormuesskattesatsen for formuesskattepliktige upersonlige skattytere foreslås økt fra fra 0,15 prosent til 0,25 prosent fra og med 2022. Dette gjelder bl.a. sparebanker, […]

Kompensasjonsordning 4: Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører.

Revisor eller autorisert regnskapsfører skal bekrefte innhold i søknaden, jf. kompensasjonsforskriften § 4-5.  Brønnøysundregistrene er tilskuddsmyndighet og fastsetter krav til kontrollhandlinger som revisor eller autorisert regnskapsfører skal utføre i forbindelse med bekreftelse av opplysningene. Krav til kontrollhandlinger for å kunne avgi bekreftelse   Bekreftelse avgis ved å signere på skjema «Kompensasjonsordning for næringslivet» i Altinn. Ved signeringen […]

Alle detaljer om Kompensasjonsordning 4

Kompensasjonsordninger for næringslivet (september 2020 – februar 2022). Her finner du lenker til mer detaljerte beskrivelser for de siste kompensasjonordninger. Oversikt fra Brønnøysundsregistrene: https://kompensasjonsordning.brreg.no/innholdsoversikt For perioden november 2021 til og med februar 2022: Disse foretakene kan få tilskudd Dette må du finne fram før du søker Omsetning – slik beregner du omsetningsfall Faste, uunngåelige kostnader […]

Kompensasjonsordning 4: Nov. 21 – Feb. 22

Den nasjonale kompensasjonsordningen for næringslivet er forlenget til også å gjelde for perioden fra november 2021 til ut februar 2022. Kompensasjonsordningen kompenserer for deler av bedriftenes faste kostnader for foretak som har hatt et omsetningsfall på 30 prosent som hovedsakelig skyldes koronapandemien. Kompensasjonsordning 4 bygger i stor grad på kompensasjonsordning 3. Etter kompensjonsordning 4 gis […]

Skattesatser for 2022

Finansdepartementet har offentliggjort en oversikt i tabellform over skattesatsene som vil gjelde for 2022. I oversikten er det tatt hensyn til budsjettforliket som er inngått mellom Regjeringspartiene og SV mandag 29. november. Herunder det nye trinnet i formuesskatten for formue over 20 millioner kroner (skattesats 1,1 %) og det nye trinnet i trinnskatten på personinntekt […]

Enklere for korona-rammede bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter

Nærings- og fiskeridepartementet har laget en egen veileder til avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket om manglende betaling av skatter- og avgifter, herunder de som har fått innvilget betalingsutsettelse for innbetaling av skatter og avgifter. Anskaffelsesregelverket inneholder en fleksibilitet til å vurdere om en eventuell avvisning er forholdsmessig. Det kan legges vekt på om leverandørens likviditetsproblemer er midlertidige […]

Endringer i regnskapsloven etter 1. juli 2021

Foreslåtte endringer i regnskapsloven er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2021. Etter en henvendelse til Finansdepartementet har Revisorforeningen fått avklart at bortfall av notekrav for små foretak trer i kraft med umiddelbar virkning fra 1. juli 2021. Det innebærer at små foretak som avlegger årsregnskap etter dette tidspunktet kan lettelsene i notekravene hensyntas allerede […]

Kompensasjonsordning 3 forlenges ut oktober – ny beregningsmetode

Forskriften til kompensasjonsordning 3 er endret. Fra og med juli starter kompensasjonsgraden på null ved 30 pst omsetningsfall og går til 85 pst ved 100 pst omsetningsfall. Nye tilskuddsperioder Kompensasjonsordning 3 utvides i utgangspunktet med to nye tilskuddsperioder: Juli-august 2021 – søknadsfrist 15. november 2021 September-oktober 2021 – søknadsfrist 15. desember 2021 Regjeringen har varslet […]

Myndighetenes koronatiltak for næringslivet

Her finnes en oversikt over alle aktive kompensasjonsordninger for særskilte formål. Støtteordning for store publikumsåpne arrangementer Det er etablert en støtteordning for store, publikumsåpne arrangementer utenom kultur- og idrettssektoren, som messer og mat- og drikkefestivaler, tivoli, utdanningsfestivaler, bilfestivaler, kongresser etc. Arrangementet må ha et ventet besøkstall på minst 350 personer og ha vært planlagt avholdt […]

Forlenger kompensasjonsordningen ut april

Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet 06.01.2021 Kompensasjonsordningen skal gi hjelp til bedrifter som er rammet av pandemien. Nå forlenger regjeringen ordningen i 2 ekstra måneder. Støttenivået blir på 80 prosent, det samme som i januar og februar. – Det er fortsatt veldig usikkert hvordan smittesituasjonen og smitteverntiltakene blir utover våren. For å gi økt trygghet […]

Modernisering av merverdiavgiftsområdet

Skatteetaten moderniserer mva-området. Arbeidet startet i 2019 og er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023. Moderniseringsarbeidet skal blant annet: øke etterlevelse av skatte- og avgiftsreglene redusere mulighetsrommene for skjult økonomi forenkle for næringslivet Du kan lese mere ved å følge denne lenken:https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/modernisering/ Dette blir nytt – og slik er status I løpet av moderniseringsprogrammet kommer […]

Kompensasjonsordning 2 – den nye kontantstøtten til næringslivet

Søknadsportalen åpner 18. januar. Det vil bli om lag to måneders frist for å søke fra portalen åpner. Vedtatt 23.11: Søkere som mottar tilskudd vil få dekket inntil 80 prosent av kostnadene til bekreftelser fra revisor eller regnskapsfører opp til et beløp på 10 000 kroner per søknadsperiode. Klientene bør starte forberedelsene nå Dokumentasjonen til […]

Kompensasjonsordning 1: Innsending av bekreftelser fra 9.12

Innsendingsløsningen for revisorbekreftelser åpnet 09.12.2020. Det vil være en stor fordel å få avsluttet arbeidet og avgitt bekreftelsene før årsoppgjøret. Tilskuddet fastsettes ut fra hvor stor omsetningssvikten har vært og gir kompensasjon for en andel av foretakets faste uunngåelige kostnader. Kompensasjonsordning 1 gjelder for perioden mars – august 2020. Siste søknadsfrist utløp 31. oktober, men […]

Hjemmekontor og skatt

Etter en tid hvor mange av oss måtte venne oss til å jobbe mer hjemmefra enn vanlig, er det en del bedrifter som nå vurderer å gjøre hjemmekontorhverdagen til et alternativ også utenfor den ekstraordinære koronasituasjonen.Skatteetaten har kommet med flere viktige avklaringer om skatt og hjemmekontor. Hovedregelen er at ansatte kan få fradrag i skattemeldingen […]

Lønnstilskuddsordningen

Fristen for å søke om lønnstilskudd for permitterte ansatte som ble tatt tilbake i arbeid i juli og august er 5. november. Hittil har det blitt utbetalt rundt 50 millioner kroner fordelt på 374 mottakere for juli og 581 mottakere for august. Søknadsskjema og mer informasjon finner du på lonnstilskudd.no. Lønnstilskuddsordningen vil i februar 2021 åpne […]

Tvangsmulkt gjeninnføres fra november

Skatteetaten gjeninnfører ileggelse av tvangsmulkt for meldinger med frist i november og senere. Som ledd i tiltakspakkene i forbindelse med koronautbruddet besluttet Skatteetaten å midlertidig oppheve bruk av tvangsmulkt ved forsinket levering av meldinger til skatteetaten. Skatteetaten har nå besluttet å gjeninnføre tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14-1 for meldinger med frist i november og senere. […]

Mer fleksibilitet for bankene i lånegarantiordningen

Finansdepartementet har i dag endret forskriften for ordningen med statlig lånegaranti for bedrifter. Endringen innebærer blant annet at bankene får noe mer fleksibilitet i vurderingen av lånesøknader fra små bedrifter knyttet til kriteriet for økonomiske vanskeligheter. Pressemelding fra regjeringen.no| Dato: 16.09.2020| Nr: 67/2020Lånegarantiordningen bidrar til å trygge tusenvis av arbeidsplasser over hele landet, fordi den […]

Lønnsstøtte også for oktober, november og desember

Regjeringen foreslår i en pressemelding 10.09.2020 å gjennomføre en ny runde med lønnsstøtte til bedrifter som tar egne permitterte tilbake i jobb. Ordningen vil gjelde for månedene oktober, november og desember. Selv om antall permitterte har gått ned i sommer, er det fortsatt for mange som ikke er i jobb. Lønnsstøtte er en målrettet og […]

Kompensasjonsordningen: Hva gjelder nå?

Forskriftsendring – justert begrensningsregel for rentekostnader. Foretak som har hatt et betydelig fall i omsetningen kan søke om tilskudd for mars til og med august måned. Søknader for juni, juli og august må leveres innen 31. oktober. Søknadsfristen er ute for mars, april og mai, men tidligere innsendt søknad kan endres. Tilskuddet fastsettes ut fra […]

Forlengelse av Skattefunnprosjekter

Prosjekter som er forsinket som følge av Covid 19-situasjonen kan be om ett års forlengelse etter at sluttrapporten er levert. Frist for sluttrapport er 1. mars 2021. Forlengelse av SkatteFUNN-prosjekterProsjekter med godkjenning gjennom SkatteFUNN kan ved behov søke om en utvidelse av prosjektperioden. For å få innvilget en utvidelse av perioden for godkjenning må bedriften […]

Permitteringsperioden utvides fra 26 til 52 uker fra 1. november.

For å motvirke unødvendige oppsigelser vil regjeringen utvide permitteringsperioden til 52 uker fra 1. november. Koronapandemien har hatt store konsekvenser for norsk økonomi. Mange har dessverre mistet jobben, og svært mange er blitt permitterte. Nå utvider regjeringen permitteringsperioden fra 26 til 52 uker. Kilde : Pressemelding 13.08.2020 Regjeringen.no – Vi varslet før sommeren at vi […]

Skatteetaten vil ikke bruke tvangsmulkt

Skattetaten fortsetter praksisen med å ikke ilegge tvangsmulkt for forsinket levering av skattemeldingen for næringsdrivende og selskaper for 2019 og mva-meldingen for 3. termin. Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende og selskaper for 2019 er utsatt til 31.august. Myndighetenes reaksjon ved forsinket levering er normalt varsel om tvangsmulkt. Det vil ikke være anledning til […]

Kompensasjon og bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører

Søker må på forespørsel kunne fremlegge bekreftelse på innholdet i søknaden fra revisor eller autorisert regnskapsfører. Skatteetaten har sammen med Revisorforeningen og Regnskap Norge utarbeidet forslag til innhold i bekreftelse av opplysningene i søknaden og hvilke kontrollhandlinger som skal utføres.Dersom tilskuddsmyndigheten finner at det foreligger en særlig risiko for feil eller misligheter, kan det bes […]

Nyheter i kompensasjonsordningen

Foretak med betydelig omsetningsfall i april kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen. Dette er noen av de viktigste endringene i søknadsskjemaet for april: For å motta tilskudd for april må omsetningsfallet ha vært minst 30 prosent. Egenandelen for foretak som søker for april er redusert fra 10 000 til 5 000 kroner. Konsern må […]

Fristen for årsregnskapet 2020 blir utsatt!

Næringsdepartementet og Finansdepartementet går inn for at fristen utsettes i to måneder. For regnskapspliktige med regnskapsår som avsluttes per 31.12, utsettes fristen for å avholde generalforsamling og fastsette årsregnskapet fra 30. juni til 31. august. Fristen i regnskapsloven § 8-3 for å unngå gebyr ved forsinket innsending til Regnskapsregisteret utsettes fra 1. august til 1. […]

Kontantstøtten for næringslivet, vi kan bistå dere!

Tilskuddsordningen for foretak med stort omsetningsfall er vedtatt. Vi i Revisjonskompaniet Midt-Norge AS er klar til å hjelpe både våre regnskapskunder og revisjonskunder med utfylling av søknaden. Dette er en ordning som skal fungere hurtig, og baserer seg på tillit mellom søker og myndighetene. Dokumentasjon på grunnlaget for søknadene vil i ettertid kunne bli gjenstand […]

Nyttig informasjon vedrørende tiltak og endringer forårsaket av Koronaviruset

Vi har mange som tar kontakt med oss i disse dager med spørsmål vedr. permittering, krisepakken fra staten, hjemmekontor, rettigheter osv. Det er mye å forholde seg til og regelverket endrer seg raskt. I den fasen vi nå befinner oss i handler det mye om å skaffe seg en oversikt og gjennomføre nødvendige tiltak. SISTE […]

Ny skattemelding i 2020

De fleste lønnsmottakere og pensjonister får en helt ny skattemelding i 2020. En viktig endring er at ikke alle kommer til å motta skattemeldingen samtidig. Den nye skattemeldingen gjør det enklere å sjekke opplysninger. Det blir også lettere å fylle ut informasjon. Vil du vite mer om den nye skattemeldingen kan vi anbefale en artikkel […]

Årsoppgjøret 2019

Vi er godt i gang med årsoppgjøret for regnskapsåret 2019, og er inne i en hektisk tid frem mot sommeren. Selv om dette er en hektisk periode håper vi dere ikke nøler med å ta kontakt med oss hvis dere har noen spørsmål. Er dere interessert i relevant informasjon om regnskaps og skattemessige spørsmål vedrørende […]

Mobilt Bedriftsnett

Vi gikk over til Mobilt Bedriftsnett for telefoni fra mandag 06.01.2020. Hovednummeret vårt ble beholdt og er som før: 73 84 45 00 Mobilt Bedriftsnett gjør det mulig for alle ansatte å besvare innkommende anrop, der de er. Med sentralbordet på mobilen er alle lettere tilgjengelig for våre kunder og vi unngår dermed tapte anrop.

Endringer i direkte telefonnummer

Interne faste nummer fases ut og er erstattet av direkte mobiltelefonnummer fra mandag 06.01.2020. I bedriftens åpningstid settes samtaler videre slik at kunden raskt kommer frem til rett person eller avdeling. Utenfor bedriftens åpningstid møtes kunden av en talemelding som informerer om åpningstider og kontaktpersoner når bedriften er stengt.